Terror

13/10
Kah Dracovik
Virgem Senhora
07/01
Kah Dracovik
Em Breve No Canal - Série – O Circo
02/09
Kah Dracovik
Intro Do Canal
22/08
Kah Dracovik
Creepypasta - A Carta
05/10
Kah Dracovik
Máscaras
19/01
Kah Dracovik
Crônicas De Horror - O Circo, Capítulo 1
08/01
Kah Dracovik
O Taxi
13/10
Kah Dracovik
Creepypasta - Na Noite Sou Livre
09/11
Kah Dracovik
Creepypasta - Toque
04/05
Kah Dracovik
Creepypasta: Par Perfeito
12/01
Kah Dracovik
Eu, Lobisomem?
16/01
Kah Dracovik
Gifs De Terror
15/08
Kah Dracovik
E Se Eu Esquecer ?
17/07
Kah Dracovik
Nebula
27/03
Kah Dracovik
Creepypasta: Dormindo Sozinho
28/08
Kah Dracovik
Bleeding Inside - Mercy Of The Lord